Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  OGŁOSZENIA


16-02-2017
Bezpłatne porady prawników dla mieszkańców Bielska-Białej

Bezpłatne porady prawników dla mieszkańców Bielska-Białej

 

 

Bielsko-Biała realizując zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od 4 stycznia 2016 roku na terenie miasta rozpoczyna funkcjonować sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc świadczyć będą adwokaci i radcy prawni (w punktach tworzonych w ramach współpracy samorządu z korporacjami prawniczymi) oraz osoby z wykształceniem prawniczym i odpowiednim doświadczeniem (w punktach tworzonych przez organizacje pozarządowe).
 

W myśl ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) pomoc prawna obejmuje:

 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 
Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
 4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (wymagane jest złożenie oświadczenia, że zaszła co najmniej jedna z wymienionych okoliczności).

 
PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE 
PRZEZ ŚLĄSKĄ  FUNDACJĘ  „BŁEKITNY  KRZYŻ

 

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A
 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • poniedziałki  1500 – 1900
 • wtorki  830 – 1230
 • środy  1130 – 1530
 • czwartki  830  – 1230
 • piątki  1500 – 1900

 
II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36


Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • poniedziałki  800 – 1200
 • wtorki  800 – 1200
 • środy  800 – 1200
 • czwartki  800 – 1200
 • piątki  800 – 1200

 

 
III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lompy 7
 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • poniedziałki  900 – 1300
 • wtorki  1400 – 1800
 • środy  900 – 1300
 • czwartki  900 – 1300
 • piątki  1400 – 1800

 


PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE 
PRZEZ
RADCÓW  PRAWNYCH

 


I. punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18
 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • poniedziałki  1200 – 1600
 • wtorki  1200 – 1600
 • środy  1200 – 1600
 • czwartki  1300 – 1700
 • piątki  800 – 1200

 
II. punkt: Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17


Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • poniedziałki  1100 – 1500
 • wtorki  800 – 1200
 • środy  1100 – 1500
 • piątki  800 – 1200

 
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY 
PRZEZ
ADWOKATÓW

 

Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A
 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

 • wtorki  1400 – 1800
 • środy  1200 – 1600
 • czwartki  1300  – 1700
 • piątki  800 – 1200

 

żródło: 

 

 

powrót »

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl