/aktualnosci/news/48 Powstała Śląska Rada ds. Seniorów

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

25-01-2016
Powstała Śląska Rada ds. Seniorów

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym składającym się z 20 członków działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 

Jej działania będą zmierzały przede wszystkim do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów, budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom oraz włączania zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych co umożliwi nadanie kierunków regionalnej polityce senioralnej.
 

21 grudnia 2015 r. podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa - Marszałek Województwa Śląskiego wręczył zaświadczenia dla członków Śląskiej Rady ds. Seniorów.
 

Członkiem Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Śląskiego został Henryk Wójtowicz Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bielsku-Białej.
 

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia i aktualne kierunki polityki senioralnej, nasz przedstawiciel zadeklarował szczególną aktywność w takich obszarach jak m.in.:

 

 • monitorowanie sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych (poparte diagnozą),
   
 • edukacja osób starszych, nakierowana na rozwój kompetencji informatycznych przeciwdziałając w ten sposób  e-wykluczeniu, edukacja prozdrowotna, propagowanie idei nieodpłatnych profilaktycznych badań lekarskich,
   
 • integrowanie działań organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym w oparciu o partycypację społeczną, obywatelską, polityczną. Jest to warunek sine qua non do zniesienia patologicznego klientelizmu w relacjach organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego,
   
 • polityka senioralna realizowana  przez osoby o szczególnych kwalifikacjach (wysokie kompetencje, wyższe wykształcenie, doświadczenie). W skali kraju punkt ciężkości spoczywać powinien na lokalnej i regionalnej polityce senioralnej,
   
 • dialog społeczny z podmiotami działającymi na rzecz Seniorów.
   

Henryk  Wójtowicz
 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl