/aktualnosci/news/35 Rada Seniorów to przyszłość i wyzwanie

Zarząd Oddziału Okręgowego

 w Bielsku-Białej

  AKTUALNOŚCI


 

25-07-2015
Rada Seniorów to przyszłość i wyzwanie

 

Rada Seniorów to przyszłość i wyzwanie

 

Dobrze się stało, że wzorem innych polskich miast Rada Miasta Bielska -Białej powołuje radę seniorów. Według posiadanych przez nas informacji, dotychczas powstało około 80 rad, głównie w większych miastach. Nadchodzi więc czas, że jako środowisko seniorów, czy jak powszechnie się nazywa emerytów, czyli najstarszej grupy społecznej będziemy zauważalni w życiu społecznym również w mieście Bielsku- Białej.       

Rada seniorów powstaje w myśl ustawy dotyczącej możliwości powołania gminnych rad seniorów, która istnieje od października 2013 r. i odpowiednie zapisy w ustawie o samorządzie gminnym (art. 5 c rozdziału 1) mówią miedzy innymi:

  1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzenia aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 
     
  2. Rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
     
  3. Rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
     
  4. Rada gminy powołując radę seniorów nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, a także zapewnienie sprawnego sposoby wyboru członków rady seniorów, kadencyjność, procedurę wyboru przewodniczącego i podejmowania decyzji.

Ten ostatni punkt zapisu jest już zrealizowany w Bielsku- Białej.  Nadszedł więc odpowiedni czas, aby aktywnie włączyć się w pracę na rzecz seniorów. Rozpoczyna się ważne wydarzenie, czyli "partycypacja osób starszych w życiu publicznym". Termin "partycypacja" wywodzi się z łacińskiego słowa „particeps” tj. biorący udział, a zatem „partycypować” to innymi słowy uczestniczyć, brać udział w większej grupie, formacji, projekcie czy też instytucji. W szerszym znaczeniu to także zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.
Zgodnie z prognozami demograficznymi osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić w 2035 roku blisko ¼ polskiego społeczeństwa, systematycznie też powiększa się liczba bielskich seniorów.
Do tej pory różnie bywało w Polsce z postrzeganiem seniora jako obywatela, dlatego powołane rady seniorów umożliwiają realne włączenie tej grupy społecznej we współdecydowanie o lokalnych sprawach istotnych dla seniorów. To właśnie od organizacji seniorskich oraz świadomości i otwartości lokalnych władz samorządowych zależy  jak rada zostanie wykorzystany w praktyce.

Rada seniorów spełnia trzy zasadnicze funkcje: konsultacyjną, doradczą oraz inicjatywną.
W ramach funkcji konsultacyjnej rada seniorów powinna być dla lokalnych władz samorządowych merytorycznym partnerem wyrażającym opinie w przedkładanych jej sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania seniorów w społeczności lokalnej.
Przykładowo można tu wymienić konsultacje projektów, aktów prawa, lokalnych planów/strategii rozwoju, specjalnych programów miejskich dedykowanych seniorom (np. karta seniora), programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, proponowanych inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne osób starszych. (np. miasto przyjazne starzeniu).
 

W ramach funkcji doradczej rada może np. formułować własne propozycje rozwiązań w przedkładanych sprawach czy też sugerować wprowadzenie korekt do propozycji przedkładanych przez organy miasta. Jest to tym bardziej istotne, gdyż jak pokazuje praktyka jedną z najpowszechniejszych, bieżących form pracy rad seniorów są regularne dyżury jej członków, podczas których mieszkańcy miasta mają możliwość zgłaszania dostrzeżonych problemów, formułowania wniosków i propozycji podjęcia określonych działań. Za pośrednictwem rady uzasadnionym postulatom może zostać nadany dalszy bieg.

Funkcja inicjatywna rady seniorów, pozwala z kolei na inspirowanie lokalnych władz do podjęcia nowych, konkretnych działań mających na celu podniesienie jakości życia osób starszych we wspólnocie samorządowej. Dysponując wiedzą, doświadczeniem życiowym oraz rozeznaniem potrzeb osób dojrzałych członkowie rad seniorów mogą stanowić źródło wielu oryginalnych, ciekawych pomysłów pozwalających wyjść naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.
Należy pamiętać, że rady seniorów zgodnie z zapisami ustawowymi mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny - nie mają kompetencji decyzyjnych.
 

Każda rada seniorów funkcjonuje sprawnie tylko wtedy, gdy istnieje silny związek z lokalnym samorządem. Powinna być partnerem dla samorządu w tworzeniu warunków do powstawania i wspierania inicjatyw angażujących seniorów.
Podstawowe cele rady seniorów to: rozwój umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji  w życiu publicznym, aktywności i  edukacji obywatelskiej, wzmacniania samodzielności, sprawności i niezależności osób starszych.

 

Teresa Opyrchał
 

Strona główna :: O nas :: Struktura organizacyjna :: Działalność :: Aktualności :: Ogłoszenia :: Współpraca :: Filmy :: Galeria :: Pasje, Hobby i Twórczość :: Kontakt
wykonanie: www.kompmar.net.pl